Obchodní podmínky

 1. 1. Obecná ustanovení
 2. 2. Internetový obchod
 3. 3. Objednávání zboží a uzavírání smluv prostřednictvím internetu
 4. 4. Objednávání zboží a uzavírání smluv osobně
 5. 5. Uzavřené smlouvy a jejich obsah
 6. 6. Platební podmínky
 7. 7. Dodací podmínky
 8. 8. Podmínky provedení díla (montáže)
 9. 9. Právo na odstoupení od smlouvy
 10. 10. Reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem
 11. 11. Reklamace vad zboží podnikatelem
 12. 12. Vyšší moc
 13. 13. Ochrana a zpracování osobních údajů
 14. 14. Odstupné
 15. 15. Specifické podmínky kupní smlouvy
 16. 16. Specifické podmínky smlouvy o dílo
 17. 17. Specifické podmínky smlouvy o dílo ve vztahu k jednotlivým druhům zboží (díla)
 18. 18. Specifické podmínky smlouvy o dílo ve vztahu k plátcům DPH

1. Obecná ustanovení

1.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2023.

1.2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme (bez rozlišení velkého nebo malého začátečního písmena) následující zkratky:

1.2.1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Čedlosy 583, 664 24 Drásov, IČO 27738795, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 55742, DIČ CZ27738795.

1.2.2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:

(a) Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;

(b) Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání; nebo

(c) Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.3. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://www.hriste-bonita.cz/, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.

1.2.4. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.

1.2.5. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.

1.2.6. Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.

1.2.7. Dílo, jímž se rozumí montáž, která spočívá v dodání objednaného zboží, instalaci objednaného zboží v místě realizace, výkopových pracích pro kotvení zboží, osazení, ukotvení zboží do připravených základů a v betonáži základů.

1.3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

1.7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit:

(a) mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz);

(b) Online v našem internetovém obchodě dostupném na stránkách (www.hriste-bonita.cz)

(c) emailem na e-mailové adrese info@hriste-bonita.cz;

(d) osobně v kterékoli naší provozovně; nebo

(e) telefonicky na telefonním čísle +420 774 401 509

1.8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

(a) Česká obchodní inspekce;

(b) živnostenské úřady; a

(c) Úřad pro ochranu osobní údajů.

1.9. Provozní kniha dětských hřišť. Před uzavřením smlouvy je vaší povinností se důkladně seznámit s námi vydanou Provozní knihou dětských hřišť, ve které jsou uvedeny závazné pokyny pro provoz dětského hřiště. Tato Provozní kniha je dostupná v našem internetovém obchodě na adrese zde. Uzavřením smlouvy výslovně prohlašujete, že jste výše uvedenou povinnost splnili. Po předání zboží (díla) vám bude tato Provozní kniha dětských hřišť rovněž zaslána na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě či objednávce.

2. Internetový obchod

2.1. Internetový obchod na adrese https://www.hriste-bonita.cz/ provozuje obchodní společnost Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Čedlosy 583, 664 24 Drásov, IČO 27738795, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 55742, DIČ CZ27738795. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu nebo telefonu.

2.2. Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy (za podmínky že vám přijetí objednávky a uzavření smlouvy následně potvrdíme). K uzavření smlouvy dojde i v případě, že svou objednávku nabízeného zboží zašlete e-mailem na e-mailovou adresu info@hriste-bonita.cz. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.

2.3. Platbu proveďte do 14 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném způsobu platby.

2.4. Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v odst. 9.4. těchto obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží (s výjimkou případů podle odst. 9.2.2. těchto obchodních podmínek). Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na vaše vlastní náklady, do 14 dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

2.5. Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření kupní smlouvy.

2.6. V případě, že součástí objednávky je také montáž objednaného zboží, dojde objednáním namísto uzavření kupní smlouvy k uzavření smlouvy o dílo.

3. Objednávání zboží a uzavírání smluv prostřednictvím internetu

3.1. Objednání zboží. Vystavené zboží v našem internetovém obchodě nebo uvedené v našem katalogu je možné si také objednat tak, že nabídku na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je vystavené zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím

(a) internetového obchodu; nebo

(b) e-mailu.

3.2. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

3.3. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, přihlášením se ke svému uživatelskému účtu nebo vytvořením uživatelského účtu nového, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Objednat“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

3.4. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu provedete zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu info@hriste-bonita.cz jejímž obsahem musí být

(a) vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení;

(b) vybraný způsob dodání zboží a platby;

(c) vaše identifikační údaje:

- jméno a příjmení a případný název právnické osoby,

- bydliště nebo sídlo,

- adresa pro dodání zboží,

- telefonní číslo,

- IČO, pokud nejste spotřebitelem,

- DIČ, pokud jste plátcem DPH; a

(d) vaše výslovné potvrzení, že

- jste si vyžádali a převzali tyto obchodní podmínky;

- jste se seznámili se zněním těchto obchodních podmínek; a

- výslovně souhlasíte se zněním ustanovení odst. 5.4., 5.5., 5.6., 6.4., 8.2., 8.6. a 8.13. těchto obchodních podmínek.

3.5. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude

(a) potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu; a

(b) naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti vaší objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

3.6. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém a dále případně v německém, maďarském, anglickém a slovenském jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a přistupovat ke svým smlouvám můžete prostřednictvím internetového obchodu.

4. Objednávání zboží a uzavírání smluv osobně

4.1. Objednání zboží. Vystavené zboží v našem internetovém obchodě nebo uvedené v našem katalogu je možné si také objednat osobně, tj. uzavřením smlouvy v písemné podobě s vaším podpisem a s podpisem námi pověřené osoby, tedy mimo režim ustanovení čl. 2 a čl. 3 těchto obchodních podmínek.

5. Uzavřené smlouvy a jejich obsah

5.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo tyto obchodní podmínky.

5.2. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží, balným a cenou případných dalších objednaných služeb.

5.3. Obsah smlouvy o dílo. Na základě uzavřené smlouvy o dílo jsme povinni provést dílo ve smyslu odst. 1.2.7. těchto obchodních podmínek, tedy dodání a montáž objednaného zboží, a to sjednaným způsobem podle čl. 8 těchto obchodních podmínek a umožnit vám převzetí díla. Vy jste povinni dílo převzít a zaplatit za něj celkovou cenu, která je tvořena cenou díla.

5.4. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží, konstrukce, postupy, vzory a jiné komponenty chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická osoba jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu; zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

5.5. Obsah internetového obchodu, tedy našeho webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://www.hriste-bonita.cz/ (tedy texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, filmy, loga, grafiky, rozvržení, programové vybavení a další obsah a prvky) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Bez našeho předchozího písemného souhlasu či předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv nesmíte obsah (nebo jeho části) měnit, kopírovat, upravovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu. 

5.6. Zákaz dalšího prodeje. Pokud jste podnikatelem, nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu objednané zboží dále prodávat či nabízet k prodeji třetím osobám, nedohodneme-li se vzájemně písemně jinak nebo nestanoví-li jinak tyto obchodní podmínky. Pokud jste jednali nebo jednáte v rozporu s tímto odst. 5.6., ztrácíte v důsledku vašeho jednání veškerá práva z vadného plnění upravená v čl. 11 těchto obchodních podmínek, a to včetně nadstandardní záruky na jednotlivé herní prvky, fitness (posilovacích) stroje a/nebo tzv. street workout, přičemž my jsme nad to dále oprávněni

(a) po vás požadovat doplacení kupní ceny zboží do výše, za kterou je zboží nabízeno k prodeji před uplatněním jakéhokoliv druhu slevy z kupní ceny (pokud bylo takové zboží zakoupeno se slevou či v reklamní akci), a to včetně zakoupení zboží prostřednictvím dárkových či slevových poukazů (v těchto případech se za poskytnutou slevu z kupní ceny považuje sleva ve výši 100 %) a/nebo po vás požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % z plné kupní ceny zboží; a/nebo

(b) kdykoliv od uzavřené smlouvy odstoupit (odst. 9.2.2. těchto obchodních podmínek).

5.7. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

5.8. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

5.9. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

6. Platební podmínky

6.1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby:

(a) v hotovosti při převzetí zboží v naší provozovně;

(b) dobírkou při převzetí zboží;

(c) předem bezhotovostně převodem na náš účet 304977208/0300, pomocí úvěru společnosti Československá obchodní banka, a. s.; nebo

(d) pokud se tak vzájemně dohodneme, později dle podmínek vystavené faktury.

6.2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

6.3. Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního produktu.

6.4. V případě, že porušíte závazek zaplatit cenu zboží (díla) v dohodnutém termínu, jste nám povinni zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky ceny zboží (díla) za každý započatý den prodlení. Pokud jste podnikatelem, ztrácíte po dobu prodlení veškerá práva z vadného plnění upravená v čl. 11 těchto obchodních podmínek, a to včetně nadstandardní záruky na jednotlivé herní prvky, fitness (posilovacích) stroje a/nebo tzv. street workout.

7. Dodací podmínky

7.1. Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, jsou následující:

(a) osobní odběr v naší provozovně Čedlosy 583, 664 24 Drásov; nebo

(b) doprava na vámi zvolenou adresu, která bude zajištěna námi.

7.2. Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

7.3. Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.

7.4. Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

7.5. Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:

(a) online na odpovídající stránce našeho internetového obchodu;

(b) emailem na emailové adrese servis@hriste-bonita.cz;

(c) osobně v kterékoli naší provozovně; nebo

(d) telefonicky na telefonním čísle +420 774 401 509

7.6. V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

7.7. Škoda na zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.

7.8. Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

8. Podmínky provedení díla (montáže)

8.1. Místo provedení díla je stanoveno ve smlouvě či jej stanovíte vy v rámci objednávky. Vyhrazujeme si právo k místu provedení díla vznést námitky v případě, že místo není k provedení díla vhodné, a v případě, že by byla montáž neúměrně složitá, zvýšit cenu díla, nebo od smlouvy o dílo odstoupit.

8.2. V případě, že v den příjezdu na místo realizace provedení díla bude našimi montážními pracovníky na místě zjištěno, že i přes předchozí upozornění z naší strany není dané místo realizace způsobilé k provedení díla, jsme oprávněni požadovat po vás smluvní pokutu ve výši 7500,- Kč, a to i opakovaně za každé takové porušení.

8.3. Termín provedení díla je stanoven na základě dohody mezi námi a vámi s ohledem na termín uvedený ve smlouvě či objednávce. Předpokládaný termín provedení díla činí v případě uzavírání smluv prostřednictvím internetu 8 až 10 týdnů od potvrzení objednávky z vaší strany spočívající v připojení razítka a podpisu na naše potvrzení přijetí objednávky a uzavření smlouvy dle čl. 3.5. obchodních podmínek a odeslání zpět nebo 8 až 10 týdnů od uzavření smlouvy v písemné podobě. Pokud nebudeme schopni dílo provést ve vámi stanoveném termínu, budeme se snažit provedení díla zahájit v co možná nejbližším možném termínu. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude provedení dílčí části díla posunuto na nejbližší možný termín provedení dílčí části díla, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka provedení díla.

8.4. Pokud jste spotřebitelem a termín dokončení díla je stanoven před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle čl. 9.3. obchodních podmínek, souhlasíte se zahájením provádění díla před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud dojde k zahájení provádění díla před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu zaniká.

8.5. Jsme oprávněni pověřit provedením díla třetí osobu, pokud bude dílo provedeno ve srovnatelné kvalitě, v jaké bychom dílo provedli sami.

8.6. Berete na vědomí, že dílo (jednotlivé herní prvky, fitness (posilovací) stroje a/nebo tzv. street workout) bude z naší strany provedeno v místě realizace (na pozemku) dle jednotlivých tech. listů příslušných herních prvků (resp. fitness (posilovacích) strojů a/nebo tzv. street workoutu), tak aby byly splněny technické parametry. Pokud nám písemně nesdělíte, jak mají být jednotlivé herní prvky (resp. fitness (posilovací) stroje a/nebo tzv. street workout) v místě realizace (na pozemku) rozloženy, tak toto rozložení provedeme sami dle naší obvyklé praxe. Jakákoliv změna místa realizace (pozemku) nebo rozvržení oproti potvrzenému zakreslení musí být sjednána písemně nejpozději 14 dnů před zahájením provedení díla. V případě, že změna nebude potvrzena písemně 14 dnů před zahájením provedení díla a díky tomu dojde k časové prodlevě samotného provedení díla, jsme oprávněni vám vyúčtovat toto časové prodlení jako vícepráce v ceně 950,- Kč/hod/osoba bez DPH, případně jako zmařený výjezd v ceně 7500,- Kč bez DPH.

8.7. Nedohodneme-li se vzájemně písemně jinak nebo nestanoví-li jinak tyto obchodní podmínky nejsou součástí ceny díla případné terénní úpravy, úpravy povrchu (dopadových ploch) dle ČSN EN 1177 (resp. normy ČSN EN 16630 v případě, že je předmětem díla zboží druhu tzv. fitness (posilovací) stroje a/nebo tzv. street workout) a odvoz a uložení vykopané zeminy.

8.8. Jste povinni zajistit, aby místo provedení díla bylo po celou dobu montáže dostupné pro menší zemní techniku (např. pásový minibagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.).

8.9. Jste rovněž povinni zajistit, že před zahájením montáže bude místo provedení díla vyčištěno od veškerých ostrých předmětů.

8.10. Místo provedení díla musí být rovinaté (případná svažitost povrchu nesmí přesahovat 2 %). V opačném případě jste povinni zajistit, aby místo provedení díla bylo před zahájením montáže zarovnáno k vytvoření dopadové plochy pro jednotlivé herní prvky ve smyslu normy ČSN EN 1177 (resp. normy ČSN EN 16630 v případě, že je předmětem díla zboží druhu tzv. fitness (posilovací) stroje a/nebo tzv. street workout).

8.11. Dále jste povinni zajistit, že v místě provedení díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, jste povinni nám předem zaslat výkres těchto inženýrských sítí a umístění díla (jednotlivých herních prvků, fitness (posilovacích) strojů anebo tzv. street workout) bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že nám tuto informaci neposkytnete před zahájením provedení díla (výkopových prací), plně odpovídáte za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace provedení díla.

8.12. Nejsme oprávněni vám účtovat vícepráce nad rámec stanovené celkové ceny, nedohodneme-li se vzájemně písemně jinak nebo nestanoví-li jinak tyto obchodní podmínky.

8.13. V cenové nabídce je kalkulováno s běžným podložím v místě provedení díla, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení provedení díla zjištěno, že je místo provedení díla tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., máme nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při provedení díla. Sazba za provedené vícepráce činí částku 950,- Kč/hod/osoba bez DPH, přičemž jste dále povinni uhradit veškeré náklady spojené s realizací víceprací.

8.14. Veškerá povolení veřejnoprávního i soukromoprávního charakteru, která jsou potřeba pro provedení díla, jste povinni zajistit Vy, a to před zahájením provádění díla (montáže). V případě, že k termínu zahájení provádění díla (montáže) nebudou potřebná povolení zajištěna, nebudeme v prodlení s provedením díla. Nejsme povinni ověřovat, zda potřebná povolení máte řádně zajištěna a budeme tento stav předpokládat na základě toho, že nám zpřístupníte místo provedení díla.

8.15. Jste povinni zajistit, abychom měli po celou dobu montáže přístup do místa provedení díla, a to tak, aby mohlo být dílo včas a řádně dokončeno. V případě neumožnění přístupu do místa provedení díla se termín dokončení díla posouvá o čas, po který jsme nemohli dílo řádně provádět a o přiměřený čas nezbytný k přerušení a znovuobnovení prací.

8.16. Dále jste povinni na vlastní náklady zajistit, aby po celou dobu provádění díla bylo místo provedení díla (staveniště) chráněno tak, aby na místo provedení díla (staveniště) nemohly vniknout nepovolané osoby nebo zvířata, které by mohly způsobit poškození díla, zejména pak finálního povrchu.

8.17. Jste rovněž povinni zajistit na vlastní náklady a podle našich požadavků možnost napojení a odběru elektrické energie a vody z rozvodů v místě provedení díla, nejdále však ve vzdálenosti 20 metrů od místa provedení díla.

8.18. Jste povinni nám při provádění díla poskytnout veškerou potřebnou součinnost. My jsme naopak povinni poskytnout Vám součinnost k tomu, aby mohlo dojít k řádnému převzetí díla a k uhrazení ceny díla.

8.19. Nebezpečí škody na díle na Vás přechází předáním a převzetím díla, popřípadě jeho části, pokud bylo dohodnuto přebírání díla po částech. Vlastnické právo k věcem tvořícím dílo na Vás přechází úplným uhrazením sjednané ceny díla.

8.20. Odmítnete-li bezdůvodně převzít řádně provedené dílo, přechází na Vás nebezpečí vzniku škody na díle v okamžiku plánovaného převzetí díla.

8.21. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou provedeny práce, jež jsou popsány v odst. 1.2.7. těchto obchodních podmínek.

8.22. Dílo je předáno okamžikem předání předávacího protokolu bez výhrad vad, které by způsobily, že zboží nelze využívat k účelu, ke kterému je určeno.

8.23. V případě vad, které nebrání užití díla k jeho účelu, budou do předávacího protokolu zaznačeny tyto vady. V takovém případě jste povinni zaplatit nám plnou cenu díla, nicméně budete mít nárok na bezplatné odstranění těchto vad způsobem dále specifikovaným v těchto obchodních podmínkách.

8.24. Cena díla (montáže) se započítá do celkové ceny a bude uhrazena způsobem dle čl. 6 těchto obchodních podmínek.

8.24.1. Cena dodání zboží. V případě uzavření smlouvy o dílo, na základě které jsme povinni provést dílo ve smyslu odst. 1.2.7. těchto obchodních podmínek, neplatíte cenu za dodání objednaného zboží.

8.24.2. Revize herních prvků (resp. fitness (posilovacích) strojů a/nebo tzv. street workoutu) není součástí cenové nabídky. Cenovou kalkulaci si vyžádejte u zákaznického oddělení prostřednictvím e-mailu zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu info@hriste-bonita.cz.

9. Právo na odstoupení od smlouvy

9.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v těchto obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

9.2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy:

9.2.1. Kdykoli ode dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

(a) vyčerpání zásob objednaného zboží;

(b) nepřevzetí zboží při jeho dodání;

(c) zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu;

(d) uvedení chybných údajů při objednávání zboží;

(e) objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu; nebo

(f) dalších hodných zvláštního zřetele.

9.2.2. Kdykoli ode dne uzavření smlouvy, pokud jste jakožto podnikatel jednal nebo jednáte v rozporu s odst. 5.6. těchto obchodních podmínek.

9.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne:

(a) převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu;

(b) převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí;

(c) převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží; nebo

(d) uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

9.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

(a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;

(b) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

(c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

(d) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

(e) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (to platí zejména u smluv o dílo, kde dochází k montáži díla v místě plnění zvoleném spotřebitelem); nebo

(f) dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

9.5. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak

(a) vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který se nachází v našem internetovém obchodě zde a jeho odesláním;

(b) poštou na adresu našeho sídla; nebo

(c) e-mailem na e-mailovou adresu info@hriste-bonita.cz.

9.6. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

9.7. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

(a) odesláním zboží na adresu Čedlosy 583, 664 24 Drásov; nebo

(b) osobně v kterékoli naší provozovně.

9.8. Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

9.9. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

10. Reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem

10.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

10.2. Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží.

10.3. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží

(a) má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat;

(b) se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

(c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

(d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

(e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.4. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

(a) u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

(b) za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

(c) u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí;

(d) za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy;

(e) pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu; a

(f) pokud jste vadu sami způsobili.

10.5. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

10.6. Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo

(a) na bezplatné odstranění vady;

(b) pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti;

(c) není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy; nebo

(d) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

10.7. Vaše práva při výskytu vady použitého zboží. Má-li zboží prodávané s vadou nebo zboží prodávané jako použité vadu, máte právo

(a) na bezplatné odstranění vady;

(b) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

(c) není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

10.8. Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo

(a) na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého;

(b) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

(c) odstoupit od smlouvy.

10.9. Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

10.10. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

(a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;

(b) použili-li jste zboží ještě před objevením vady;

(c) nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

(d) spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

10.11. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe

(a) odesláním zboží na adresu Čedlosy 583, 664 24 Drásov;

(b) osobně v kterékoli naší provozovně; nebo

(c) pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

10.12. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba

(a) doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás; a

(b) sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

10.13. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste nepodnikatelem, Společnosti Bonita Group Service s.r.o. vzniká povinnost posoudit reklamovanou vadu zboží do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, tedy do 30 dní nepodnikateli sdělit, zda jeho reklamace je důvodná či nikoli. V případě, že společnost Bonita Group Service s.r.o. uzná reklamaci jako důvodnou, zavazuje se tuto vadu odstranit do 30 dnů od posouzení této reklamace. Tato lhůta 30 dní na odstranění vady (v průběhu trvání záruční doby) platí pouze za předpokladu, že je to po technické stránce a v závislosti na délkách dodacích lhůtách dodavatelů společnosti Bonita Group Service s.r.o. objektivně možné. V opačném případě lze tuto lhůtu ze strany společnosti Bonita Group Service s.r.o. jednostranně prodloužit, a to z důvodů výše uvedených. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

10.14. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

10.15. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.16. Reklamace díla. Tato část obchodních podmínek se v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, obdobně použije také na reklamaci vad díla.

11. Reklamace vad zboží podnikatelem

11.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

11.2. Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

11.3. Nadstandardní záruka pro podnikatele. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání zboží.

11.3.1. Záruka na jednotlivé herní prvky (resp. fitness (posilovací) stroje a/nebo tzv. street workout) je stanovena následovně:

(a) 120 měsíců záruka na díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenu (HDPE) nebo z vysokotlakého laminátu (HPL).

(b) 60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků (resp. fitness (posilovacích) strojů a/nebo tzv. street workoutu) (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).

(c) 60 měsíců záruka na ostatní kovové a dřevěné části herních prvků (resp. fitness (posilovacích) strojů a/nebo tzv. street workoutu) (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).

(d) 24 měsíců záruka na povrchovou úpravu (zejména barvu, lak, zinek apod.), stálobarevnost (HPL, HDPE).

(e) 24 měsíců záruka na vrstvené materiály (např. překližka), skluzavky, pružiny a díly k jejich upevnění, ložiska, spojovací materiál.

(f) 20 let záruka na nerezové konstrukce.

(g) 6 měsíců záruka na pohyblivé části fitness strojů.

(h) 24 měsíců na ostatní nespecifikované části.

11.3.2. Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků (resp. fitness (posilovacích) strojů a/nebo tzv. street workoutu) a jejich příslušenství v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných společností Bonita Group Service s.r.o., a to zejména v Provozní knize dětských hřišť.

11.3.3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.

11.3.4. Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit.

11.3.5. Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.

11.3.6. Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřípustné používání prvků (tj. takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní užití je nepřípustné a zakázané.

11.3.7. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku (resp. fitness (posilovacího) stroje a/nebo tzv. street workoutu) nebo pokud jste jakožto podnikatel jednal nebo jednáte v rozporu s odst. 5.6. těchto obchodních podmínek.

11.3.8. Během záruční lhůty je společnost Bonita Group Service s.r.o. povinna bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu. Společnost Bonita Group Service s.r.o. je oprávněna zvolit způsob opravy, a to buď výměnu, nebo opravu dílu.

11.3.9. Společnosti Bonita Group Service s.r.o. vzniká povinnost posoudit reklamovanou vadu zboží do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, tedy do 30 dní podnikateli sdělit, zda jeho reklamace je důvodná či nikoli. V případě, že společnost Bonita Group Service s.r.o. uzná reklamaci jako důvodnou, zavazuje se tuto vadu odstranit do 30 dnů od posouzení této reklamace. Tato lhůta 30 dní na odstranění vady (v průběhu trvání záruční doby) platí pouze za předpokladu, že je to po technické stránce a v závislosti na délkách dodacích lhůtách dodavatelů společnosti Bonita Group Service s.r.o. objektivně možné. V opačném případě lze tuto lhůtu ze strany společnosti Bonita Group Service s.r.o. jednostranně prodloužit, a to z důvodů výše uvedených.

11.4. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

(a) u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

(b) za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

(c) u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí;

(d) za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy;

(e) za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli; a

(f) za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

11.5. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit

(a) odesláním zboží na adresu Čedlosy 583, 664 24 Drásov;

(b) osobně v kterékoli naší provozovně; nebo

(c) pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, pak u této osoby.

11.6. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba

(a) doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás; a

(b) sdělit, jakou vadu zboží reklamujete.

11.7. Reklamace díla. Tato část obchodních podmínek se v případě, že jste podnikatelem, se obdobně použije také na reklamaci vad díla. 

12. Vyšší moc

12.1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, mimořádná opatření při epidemii přijata orgány veřejné moci apod.

12.2. Pokud se splnění smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu uzavřené smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Ochrana a zpracování osobních údajů

13.1. Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi. Za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména dopravcům a provozovatelům platebních systémů).

13.2. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení.

13.3. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu udělovaného na dobu neurčitou zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem

(a) vedení vašeho uživatelského účtu v našem internetovém obchodě; a

(b) vedení databáze zákazníků.

13.4. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou

(a) jméno a příjmení;

(b) adresa;

(c) e-mailová adresa;

(d) telefonní číslo; a

(e) identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

13.5. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem.

13.6. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo

(a) žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů;

(b) žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí od vás můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů; a

(c) žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

13.7. Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.

14. Odstupné

14.1. Odstupné. Jste oprávněni zrušit závazek plynoucí ze smlouvy zaplacením odstupného ve smyslu ustanovení § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž jste nám povinni zaplatit odstupné ve výši

(a) 50 % z ceny zboží (díla) včetně DPH v případě, že došlo ke zrušení ve lhůtě do 14 dnů (včetně) od podpisu smlouvy (resp. od potvrzení přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy; nebo

(b) 100 % z ceny zboží (díla) včetně DPH v případě, že ke zrušení došlo ve lhůtě nad 14 dnů od podpisu smlouvy (resp. od potvrzení přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy.

V rámci počítání lhůty pro možnost zrušit závazek plynoucí ze smlouvy zaplacením odstupného se započítává již den podpisu smlouvy (resp. potvrzení přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy.

15. Specifické podmínky kupní smlouvy

15.1. V případě uzavření kupní smlouvy výslovně prohlašujete, že jste obeznámeni s tím, že objednané zboží (herní prvky, fitness (posilovací) stroje a/nebo tzv. street workout) je způsobilé k užívání pouze v případě, že je instalováno dle normy ČSN EN 1177 (resp. normy ČSN EN 16630). Způsobilost k instalaci herních prvků (resp. fitness (posilovacích) strojů a/nebo tzv. street workoutu) dle uvedené normy splňují pouze osoby, které mají dle živnostenského listu oprávnění k: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (stavební společnosti).

15.2. Pokud jako způsob dodání zboží využijete dopravu na vámi zvolenou adresu, která bude zajištěna z naší strany, veškeré palety a ohrádky k dodanému zboží lze v bezvadném stavu odkoupit zpět. V takovém případě zašlete palety nebo ohrádky na svoje náklady na adresu: Bonita Group Service s.r.o., Čedlosy 583, 664 24 Drásov. Současně nám vystavte fakturu na částku, za kterou jste paletu nebo ohrádku nakoupili.

15.3. Specifické platební podmínky. Pokud nejste veřejnoprávní korporací ve formě obce či města; příspěvkovou organizací či obchodní společností spravující určitý typ obecního (městského) majetku a vykonávající údržbové činnosti (technické služby); nebo právnická osoba s majetkovou účastí obce či města, musí být zálohová faktura uhrazena nejpozději v termínu její splatnosti. Pokud zálohová faktura není řádně uhrazena v termínu splatnosti, posouvá se termín dodáním zboží na jiný námi určený pozdější termín.

16. Specifické podmínky smlouvy o dílo

16.1. Specifické platební podmínky. Pokud nejste veřejnoprávní korporací ve formě obce či města; příspěvkovou organizací či obchodní společností spravující určitý typ obecního (městského) majetku a vykonávající údržbové činnosti (technické služby); nebo právnická osoba s majetkovou účastí obce či města, musí být zálohová faktura uhrazena nejpozději v termínu její splatnosti. Pokud zálohová faktura není řádně uhrazena v termínu splatnosti, posouvá se termín provedení díla na jiný námi určený pozdější termín.

17. Specifické podmínky smlouvy o dílo ve vztahu k jednotlivým druhům zboží (díla)

17.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, pokud je předmětem smlouvy o dílo některý z níže uvedených druhů zboží (díla) a upravuje specifické podmínky smlouvy o dílo ve vztahu k těmto konkrétním druhům zboží (díla).

17.2. Pokud je předmětem smlouvy o dílo herní prvek s vytvořením dopadové plochy v podobě tzv. Zatravňovací desky grass, tak:

17.2.1. Montáž dopadové plochy obsahuje

(a) pokládku plastové podkladové sítě;

(b) pokládku zatravňovacích desek; a

(c) zajištění desek proti posunu kolíky.

17.2.2. Uzavřením smlouvy o dílo berete na vědomí, že Zatravňovací desky grass mohou po položení vykazovat výškové nerovnosti, a to v závislosti na profilu podkladu. Tyto případné výškové nerovnosti u Zatravňovacích desek grass tak nejsou vadou díla. Zatravňovací desky grass dále nelze mj. instalovat na čerstvou nezhutněnou zeminu, a to z důvodu postupného sedání zeminy. Zatravňovací desky grass se tak mohou instalovat jen na posekaný trávník a pevný podklad.

17.2.3. Uzavřením smlouvy o dílo dále berete na vědomí, že Zatravňovací deska grass plní svoji výrobcem udávanou funkci dopadové plochy jen případě, kdy se na ní nachází a prorůstá jí celistvá udržovaná travnatá plocha. Zatravňovací deska grass bez následné celistvé travnaté plochy na ní, neplní funkci dopadové plochy v rozsahu uváděné výrobcem. Za celistvou travnatou plochu a její udržování odpovídáte vždy vy, pokud není písemně dohodnuto jinak.

17.3. Pokud je předmětem smlouvy o dílo herní prvek s vytvořením dopadové plochy v podobě tzv. Kačírku (plochy z přírodního kameniva – malé hladké kulaté oblázky a bylo dohodnuto, že:

17.3.1. tento druh dopadové plochy zbudujete vy svépomocí, tak berete uzavřením smlouvy na vědomí, že je nutná úprava povrchu (dopadové plochy) dle normy ČSN EN 1177 (oblázky s frakcí 2 - 8 mm), a že s touto úpravou není v nabídce kalkulováno; nebo

17.3.2. tento druh dopadové plochy zbuduje my, tak v ceně montáže herního prvku je obsažena úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177.

17.4. Pokud je předmětem smlouvy o dílo herní prvek s vytvořením dopadové plochy v podobě lité pryže (gumy), tak:

(a) v ceně montáže herního prvku je obsažena úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177; a

(b) montáž lité pryže (gumy) obsahuje:

- odrytí povrchu (vybagrování) do hloubky 200 mm

- hutněné drcené kamenivo fr. 16 - 32 – 100 mm

- hutněné drcené kamenivo fr. 4 - 8 – 50 mm

17.5. Pokud je předmětem smlouvy o dílo herní prvek s vytvořením dopadové plochy v podobě pryže (gumy) a bylo dohodnuto, že:

17.5.1. tento druh dopadové plochy zbudujete vy svépomocí, tak berete uzavřením smlouvy na vědomí, že je nutná úprava povrchu (dopadové plochy) dle normy ČSN EN 1177 (pryž), a že s touto úpravou není v nabídce kalkulováno; nebo

17.5.2. tento druh dopadové plochy zbuduje my, tak v ceně montáže herního prvku je obsažena úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177.

18. Specifické podmínky smlouvy o dílo ve vztahu k plátcům DPH

18.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste plátci DPH, a upravuje specifické podmínky smlouvy o dílo.

18.2. V případě uzavření smlouvy o dílo, jehož předmět má dále sloužit za účelem dalšího pronajímání nebo přeprodávání, výslovně prohlašujete, že předmět díla bude používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví tak bude pro dodávku díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

18.3. V případě uzavření smlouvy o dílo, jehož předmět nemá dále sloužit účelem dalšího pronajímání nebo přeprodávání, výslovně prohlašujete, že předmět díla nebude používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví tak nebude pro dodávku díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

 

Dáte nám souhlas s využíváním cookies, prosím?