Obchodní podmínky

 1. 1. Shrnutí obchodních podmínek
 2. 2. Obecná ustanovení
 3. 3. Objednávání zboží a uzavírání smluv
 4. 4. Uzavřené smlouvy a jejich obsah
 5. 5. Platební podmínky
 6. 6. Dodací podmínky
 7. 7. Podmínky provedení díla (montáže)
 8. 8. Právo na odstoupení od smlouvy
 9. 9. Reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem
 10. 10. Reklamace vad zboží podnikatelem
 11. 11. Vyšší moc
 12. 12. Ochrana a zpracování osobních údajů

1. Shrnutí obchodních podmínek

1.1. Internetový obchod na adrese https://www.hriste-bonita.cz/ provozuje obchodní společnost Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Čedlosy 583, 664 24 Drásov, IČO 27738795, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 55742, DIČ CZ27738795. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu nebo telefonu.

1.2. Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy dojde i v případě, že svou objednávku nabízeného zboží zašlete e-mailem na e-mailovou adresu info(zavinac)hriste-bonita.cz. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.

1.3. Platbu proveďte do 14 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném způsobu platby.

1.4. Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na vaše vlastní náklady, do 14 dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

1.5. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích z uzavřených smluv a na základě vašeho souhlasu v rozsahu specifikovaném obchodními podmínkami.

1.6. Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření kupní smlouvy.

1.7. V případě, že součástí objednávky je také montáž objednaného zboží, dojde objednáním namísto uzavření kupní smlouvy k uzavření smlouvy o dílo.

1.8. Vlastníkem zboží, resp. díla, se stanete jeho převzetím, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Pokud vám jako spotřebiteli či nepodnikající právnické osobě bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě i přepravce. Pokud vám jako podnikateli bude dodáno poškozené zboží, řešte škodu s přepravcem.

1.9. Pokud nejste podnikatelem, máte právo do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží, případně ve lhůtě delší, pokud je jinde uvedena, reklamovat vady, které se na zboží vyskytly. Jako podnikatel můžete reklamovat vady, které byly na zboží v okamžiku, kdy na vás přešlo nebezpečí škody, do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od převzetí zboží. Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete v obchodních podmínkách.  

2. Obecná ustanovení

2.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7. 8. 2017.

2.2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme (bez rozlišení velkého nebo malého začátečního písmena) následující zkratky:

2.2.1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Čedlosy 583, 664 24 Drásov, IČO 27738795, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 55742, DIČ CZ27738795.

2.2.2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:

2.2.3. Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

2.2.4. Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

2.2.5. Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.2.6. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://www.hriste-bonita.cz/, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.

2.2.7. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.

2.2.8. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.

2.2.9. Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.

2.2.10. Dílo, jímž se rozumí montáž, která spočívá v dodání objednaného zboží, instalaci objednaného zboží v místě realizace, výkopových pracích pro kotvení zboží, osazení, ukotvení zboží do připravených základů a v betonáži základů.

2.3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

2.4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

2.5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

2.6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

2.7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

2.7.1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),

2.7.2. online v našem internetovém obchodě,

2.7.3. emailem na e-mailové adrese info(zavinac)hriste-bonita.cz

2.7.4. osobně v kterékoli naší provozovně,

2.7.5. telefonicky na telefonním čísle +420 515 555 100.

2.8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

2.8.1. Česká obchodní inspekce,

2.8.2. živnostenské úřady,

2.8.3. Úřad pro ochranu osobní údajů.

3. Objednávání zboží a uzavírání smluv

3.1. Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím:

3.1.1. internetového obchodu,

3.1.2. e-mailu.

3.2. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

3.3. Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, přihlášením se ke svému uživatelskému účtu nebo vytvořením uživatelského účtu nového, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Objednat“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

3.4. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu provedete zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu info(zavinac)hriste-bonita.cz, jejímž obsahem musí být:

3.4.1. vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení,

3.4.2. vybraný způsob dodání zboží a platby,

3.4.3. vaše identifikační údaje:

3.4.3.1. jméno a příjmení a případný název právnické osoby,

3.4.3.2. bydliště nebo sídlo,

3.4.3.3. adresa pro dodání zboží,

3.4.3.4. telefonní číslo,

3.4.3.5. IČO, pokud nejste spotřebitelem,

3.4.3.6. DIČ, pokud jste plátcem DPH.

3.5. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:

3.5.1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

3.5.2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace. V případě neúplnosti nebo nesprávnosti vaší objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

3.6. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém a dále v německém, maďarském, anglickém a slovenském jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a přistupovat ke svým smlouvám můžete prostřednictvím internetového obchodu.

4. Uzavřené smlouvy a jejich obsah

4.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

4.2. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží, balným a cenou případných dalších objednaných služeb.

4.3. Obsah smlouvy o dílo. Na základě uzavřené smlouvy o dílo jsme povinni provést dílo ve smyslu odst.

2.2.10 těchto obchodních podmínek, tedy dodání a montáž objednaného zboží, a to sjednaným způsobem podle čl. 7 těchto obchodních podmínek a umožnit vám převzetí díla. Vy jste povinni dílo převzít a zaplatit za něj celkovou cenu, která je tvořena cenou díla.

4.4. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

4.5. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

4.6. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

4.7. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

5. Platební podmínky

5.1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby:

5.1.1. v hotovosti při převzetí zboží v naší provozovně,

5.1.2. dobírkou při převzetí zboží,

5.1.3. předem bezhotovostně převodem na náš účet 304977208/0300pomocí úvěru společnosti Československá obchodní banka, a. s.,

5.2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

5.3. Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního produktu.  

6. Dodací podmínky

6.1. Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, jsou následující:

6.1.1. osobní odběr v naší provozovně,

6.1.2. doprava na vámi zvolenou adresu, která bude zajištěna námi.

6.2. Omezení dodávání zboží. Dodávání zboží u nás nepodléhá žádným geografickým omezením.

6.3. Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

6.4. Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.

6.5. Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

6.6. Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:

6.6.1. online na odpovídající stránce našeho internetového obchodu,

6.6.2. emailem na emailové adrese info(zavinac)hriste-bonita.cz,

6.6.3. osobně v kterékoli naší provozovně,

6.6.4. telefonicky na telefonním čísle +420 515 555 100.

6.7. V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

6.8. Škoda na zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.

6.9. Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

7. Podmínky provedení díla (montáže)

7.1. Místo provedení díla stanovíte vy v rámci objednávky. Vyhrazujeme si právo k místu provedení díla vznést námitky v případě, že místo není k montáži vhodné, a v případě, že by byla montáž neúměrně složitá, zvýšit cenu díla, nebo od smlouvy o dílo odstoupit.

7.2. Termín provedení díla je stanoven na základě dohody mezi námi a vámi s ohledem na termín uvedený v objednávce. Pokud nebudeme schopni dílo provést ve vámi stanoveném termínu, budeme se snažit montáž zahájit v co možná nejbližším možném termínu.

7.3. Pokud jste spotřebitelem a termín dokončení díla je stanoven před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle čl. 8.3 obchodních podmínek, souhlasíte se zahájením provádění díla před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud dojde k zahájení provádění díla před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu zaniká.

7.4. Jsme oprávněni pověřit provedením díla třetí osobu, pokud bude dílo provedeno ve srovnatelné kvalitě, v jaké bychom dílo provedli sami.

7.5. Součástí díla nejsou případné terénní úpravy, úpravy povrchu (dopadových ploch) dle ČSN EN 1177 a odvoz a uložení vykopané zeminy.

7.6. Veškerá povolení veřejnoprávního i soukromoprávního charakteru, která jsou potřeba pro provedení díla, jste povinni zajistit Vy, a to před zahájením montáže. V případě, že k termínu zahájení montáže nebudou potřebná povolení zajištěna, nebudeme v prodlení s provedením montáže. Nejsme povinni ověřovat, zda potřebná povolení máte řádně zajištěna a budeme tento stav předpokládat na základě toho, že nám zpřístupníte místo provedení díla.

7.7. Jste povinni zajistit, abychom měli po celou dobu montáže přístup do místa provedení díla, a to tak, aby mohlo být dílo včas a řádně dokončeno. V případě neumožnění přístupu do místa provedení díla se termín dokončení posouvá o čas, po který jsme nemohli dílo řádně provádět a o přiměřený čas nezbytný k přerušení a znovuobnovení prací.

7.8. Jste rovněž povinni zajistit na vlastní náklady a podle našich požadavků možnost napojení a odběru elektrické energie a vody z rozvodů v místě provedení díla, nejdále však ve vzdálenosti 20 metrů od místa provedení díla.

7.9. Jste povinni nám při provádění díla poskytnout veškerou potřebnou součinnost. My jsme naopak povinni poskytnout Vám součinnost k tomu, aby mohlo dojít k řádnému převzetí díla a k uhrazení ceny díla.

7.10. Nebezpečí škody na díle na Vás přechází předáním a převzetím díla, popřípadě jeho části, pokud bylo dohodnuto přebírání díla po částech. Vlastnické právo k věcem tvořícím dílo na Vás přechází úplným uhrazením sjednané ceny díla.

7.11. Odmítnete-li bezdůvodně převzít řádně provedené dílo, přechází na Vás nebezpečí vzniku škody na díle v okamžiku plánovaného převzetí díla.

7.12. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou provedeny práce, jež jsou popsány v odst. 2.2.10 těchto obchodních podmínek.

7.13. Dílo je předáno okamžikem předání předávacího protokolu bez výhrad vad, které by způsobily, že zboží nelze využívat k účelu, ke kterému je určeno.

7.14. V případě vad, které nebrání užití díla k jeho účelu, budou do předávacího protokolu zaznačeny tyto vady. V takovém případě jste povinni zaplatit nám plnou cenu díla, nicméně budete mít nárok na bezplatné odstranění těchto vad způsobem dále specifikovaným v těchto obchodních podmínkách.

7.15. Cena díla se započítá do celkové ceny a bude uhrazena způsobem dle čl. 5 těchto obchodních podmínek.

8. Právo na odstoupení od smlouvy

8.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

8.2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

8.2.1. vyčerpání zásob objednaného zboží,

8.2.2. nepřevzetí zboží při jeho dodání,

8.2.3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

8.2.4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

8.2.5. objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

8.2.6. dalších hodných zvláštního zřetele.

8.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

8.3.1. převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,

8.3.2. převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

8.3.3. převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,

8.3.4. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

8.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

8.4.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,

8.4.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

8.4.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

8.4.4. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

8.4.5. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (to platí zejména u smluv o dílo, kde dochází k montáži díla v místě plnění zvoleném spotřebitelem),

8.4.6. dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

8.5. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak

8.5.1. vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který se nachází v našem internetovém obchodě zde a jeho odesláním

8.5.2. poštou na adresu našeho sídla,

8.5.3. e-mailem na e-mailovou adresu info(zavinac)hriste-bonita.cz;

8.6. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

8.7. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

8.7.1. odesláním zboží na adresu Čedlosy 583, 664 24, Drásov nebo

8.7.2. osobně v kterékoli naší provozovně.

8.8. Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

8.9. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

9. Reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem

9.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

9.2. Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží.

9.3. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží

9.3.1. má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,

9.3.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.3.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.3.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.3.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.4. Prodloužená záruka za jakost. Po uplynutí záruční doby vám za podmínek uvedených v rámci v dokumentu, který se nachází zde, odpovídáme za to, že do uplynutí uvedené doby

9.4.1. budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

9.4.2. si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti. Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou.

9.5. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

9.5.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

9.5.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

9.5.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

9.5.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

9.5.5. pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,

9.5.6. pokud jste vadu sami způsobili.

9.6. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

9.7. Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:

9.7.1. na bezplatné odstranění vady,

9.7.2. pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,

9.7.3. není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy,

9.7.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.8. Vaše práva při výskytu vady použitého zboží. Má-li zboží prodávané s vadou nebo zboží prodávané jako použité vadu, máte právo:

9.8.1. na bezplatné odstranění vady,

9.8.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

9.8.3. není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

9.9. Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:

9.9.1. na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,

9.9.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

9.9.3. odstoupit od smlouvy.

9.10. Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

9.11. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

9.11.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

9.11.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

9.11.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

9.11.4. 7.10.4. spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

9.12. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:

9.12.1. odesláním zboží na adresu Čedlosy 583, 664 24, Drásov,

9.12.2. osobně v kterékoli naší provozovně,

9.12.3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

9.13. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

9.13.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

9.13.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

9.14. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo

9.15. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

9.16. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.17. Reklamace díla. Tato část obchodních podmínek se v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, se obdobně použije také na reklamaci vad díla.

10. Reklamace vad zboží podnikatelem

10.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

10.2. Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

10.3. Nadstandardní záruka pro podnikatele.

a. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání zboží. Záruka na jednotlivé herní prvky je stanovena následovně:

a) 120 měsíců záruka na díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenu (HDPE) nebo z vysokotlakého laminátu (HPL).

b) 60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).

c) 60 měsíců záruka na ostatní kovové a dřevěné části herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).

d) 24 měsíců záruka na povrchovou úpravu (zejména barvu, lak, zinek apod.), stálobarevnost (HPL, HDPE).

e) 24 měsíců záruka na vrstvené materiály (např. překližka), skluzavky, pružiny a díly k jejich upevnění, ložiska, spojovací materiál.

f) 20 let záruka na nerezové konstrukce.

g) 6 měsíců záruka na pohyblivé části fitness strojů.

h) 24 měsíců na ostatní nespecifikované části.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a jejich příslušenství v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných společností Bonita Group Service s.r.o.

b. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.

c. Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit.

d. Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.

e. Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřípustné používání prvků (tj. takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní užití je nepřípustné a zakázané.

f. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.

g. Během záruční lhůty je společnost Bonita Group Service s.r.o. povinna bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu. Společnost Bonita Group Service s.r.o. je oprávněna zvolit způsob opravy, a to buď výměnu, nebo opravu dílu.

Společnosti Bonita Group Service s.r.o. vzniká povinnost posoudit reklamovanou vadu zboží do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, tedy do 30 dní podnikateli sdělit, zda jeho reklamace je důvodná či nikoli. V případě, že společnost Bonita Group Service s.r.o. uzná reklamaci jako důvodnou, zavazuje se tuto vadu odstranit do 30 dnů od posouzení této reklamace. Tato lhůta 30 dní na odstranění vady (v průběhu trvání záruční doby) platí pouze za předpokladu, že je to po technické stránce a v závislosti na délkách dodacích lhůtách dodavatelů společnosti Bonita Group Service s.r.o. objektivně možná. V opačném případě lze tuto lhůtu ze strany společnosti Bonita Group Service s.r.o. jednostranně prodloužit, a to z důvodů výše uvedených.

10.4. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

10.4.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

10.4.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

10.4.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

10.4.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

10.4.5. za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,

10.4.6. za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

10.5. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:

10.5.1. odesláním zboží na adresu Čedlosy 583, 664 24, Drásov,

10.5.2. osobně v kterékoli naší provozovně,

10.5.3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, pak u této osoby.

10.6. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné.

Při reklamaci je třeba:

10.6.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

10.6.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete.

 • 10.7. Reklamace díla. Tato část obchodních podmínek se v případě, že jste podnikatelem, se obdobně použije také na reklamaci vad díla. 

11. Vyšší moc

11.1. Pro účely této objednávky se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, mimořádná opatření při epidemii přijata orgány veřejné moci apod.

11.2. Pokud se splnění této objednávky stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu potvrzené objednávky ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od objednávky (smlouvy). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12. Ochrana a zpracování osobních údajů

12.1. Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi. Za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména dopravcům a provozovatelům platebních systémů).

12.2. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení.

12.3. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu udělovaného na dobu neurčitou zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem:

12.3.1. vedení vašeho uživatelského účtu v našem internetovém obchodě,

12.3.2. vedení databáze zákazníků.

12.4. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

12.5. jméno a příjmení,

12.6. adresa,

12.7. e-mailová adresa,

12.8. telefonní číslo,

12.9. identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

12.10. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem.

12.11. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

12.11.1. žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,

12.11.2. žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí od vás můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,

12.11.3. žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

12.12. Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.